Se alla

Planfri korsning enda alternativet för Vannebergakorset

Lördag 11 augusti 2018

Företagarna och Liberalerna är beredda att driva frågan och få till en lösning som är bäst för Vinslöv, Vanneberga och kommunen.

2013/14 förskotterade Hässleholms kommun pengar till Trafikverket för att påbörja ombyggnaden av väg 21 mellan Vannebergakorset och Önnestad med 2+1 väg. Trafikverket hade inga pengar förrän någras år senare och man var angelägen från kommunens sida att påbörja ombyggnaden. Detta var väldigt positivt. Vinslövsbor och Företagarna i Vinslöv var helt övertygade om att man då också skulle göra en planfri korsning med av och på farter i Vannebergakorset. Besvikelsen blev stor när man insåg att arbetet gällde med början ett tiotal meter öster om Vannebergakorset och till Önnestad. Inget arbete i själva korsningen. Företagarna i Vinslöv började titta på detta och tog kontakt med projektledaren på Trafikverket som meddelade att korsningen inte ingick i projektet och ombyggnaden.

2014-02-23 beslutade Företagarna att tillskriva generaldirektören Gunnar Malm för att ta upp frågan varför man inte hade med det i projektet. Det innebar att man bygger om vägen till Önnestad och man har tidigare byggt om vägen till Hässleholm men lämnar Vannebergakorset utan åtgärd.

Svar kom från Trafikverket att man tagit emot skrivelsen och att man skulle återkomma med ett svar i frågan. En utredning tillsattes och svar skulle ges på denna utredning men den har nog glömts bort.

Företagarna i Vinslöv fick sedan i februari/mars 2018 information om att Trafikverket hade kommit med ett antal förslag på lösningar som tillställts kommunen Tekniska nämnden för synpunkter. Företagarna gick igenom förslagen och konstaterade att alla var dåliga men efter övervägande kom de fram till att det minst dåliga var förslaget med permanent nedsatt hastighet och fartkamera i Vannebergakorset och det som de förordade. Samtidigt framfördes deras huvudalternativ med en planfri korsning som det enda bra alternativet även om det inte fanns med i Trafikverkets förslag.

Företagarna tillskrev både kommunens Tekniska nämnd och direkt till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon 2018-03-19 och framförde sina synpunkter. Som tidigare fick de ett mail där man från Trafikverket informerade om att de fått skrivelsen. Även Tekniska nämnden i kommunen svarade Trafikverket med att de förordade förslaget med permanent nedsatt hastighet och fartkamera i avvaktan på att en planfri korsning byggs, samma som Företagarna föreslagit.

Den 28 juni kom ett mail från Helena Rosenlind Samhällsplanerare på Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie som gjorts och där man på 54 sidor och med 4 bilagor på ca 35 sidor redovisar de olika förslagen som Trafikverket hade med utredningsmaterial, kalkyler och effektbedömningar. Till sist hade man en sammanfattning med det huvudförslag som utredaren kommit fram till skulle vara det bästa.

Detta förslag bygger på att man skall göra en underkörsel under väg 21 mellan Vanneberga och Vinslöv. Det skall då också finnas en avkörningsmöjlighet in till Vinslöv om man kommer från Kristianstad och en påfartsramp från Vanneberga om man skall köra mot Kristianstad. Men kommer man från Kristianstad och skall till Vanneberga så måste man köra till Lommarpskorset och köra igenom hela Vinslöv för att sedan köra genom den underkörsel som skall bli under väg 21 för att komma till Vanneberga. Det kommer inte att vara möjligt att korsa vägen varken från Kristianstad eller Hässleholm för det kommer att gå ett vajerräcke mellan körbanorna genom korsningen. Det innebär att om man kommer från Kristianstad så kan man inte svänga av mot Vanneberga eller om man kommer från Hässleholm så kan man varken svänga av mot Vinslöv eller Vanneberga. All trafik som skall till Skandiform, Vinslövs Fritidscenter, Värmeverket, Temahallen eller Vanneberga och som kommer från Hässleholm måste gå via Lommarpskorset genom Vinslövs samhälle och på Vannebergavägen. Det innebär att mycket tung trafik skall passera Lommarpsvägen, Stora Torggatan, Storgatan och Vannebergavägen förbi förskolor, skolor, vårdcentral och sporthallarna. Helt vansinnigt. Tagessons maskinstation, Granqvists åkeri, lastbilar till och från Skandiform, lastbilar och kunder till och från Fritidscenter, lastbilar med flis till värmeverket, lastbilar till och från Temahallen måste med stora tunga fordon färdas genom samhället, plus alla annan trafik. Hur har man tänkt, eller rättare sagt, inte tänkt…

När vi nu ser detta tokiga förslag så anser vi att det måste göras något för att få Trafikverket att inse att det bara finns ett bra förslag och det är en planfri korsning.

Vi skall också vara på det klara med att om denna lösning kommer till stånd som Trafikverket förordat, till en beräknad kostnad på ca 15 miljoner, så kommer det aldrig i vår tid byggas om igen och då till en planfri korsning.

Vi inom Företagarna i Vinslöv och Liberalerna i Hässleholm vill tillsammans med de övriga partierna i Hässleholms kommun på bred front få till en samsyn som innebär att vi tillsammans sätter oss emot Trafikverkets förslag och hittar en annan lösning på frågan.

Vi i Företagarna och Liberalerna är beredda att driva frågan och få till en lösning som är bäst för Vinslöv, Vanneberga och kommunen.

Thomas Haraldsson

Företagarna i Vinslöv

Liberalerna i Hässleholm

Agneta Olsson Enochsson

Liberalerna i Hässleholm

John Bruun

Liberalerna i Hässleholm